08 02.18 10:06
Nowszy wpis Starszy wpis

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej: Spółka) niniejszym uprzejmie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych polegających na: rozbiórce i przygotowaniu terenu pod budowę, budowie budynków, budowli i urządzeń oraz wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji – budowy kompleksu treningowego przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku.

I. Informacje ogólne – przedmiot inwestycji.

Niniejsze ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce i przygotowaniu terenu pod budowę, budowie budynków, budowli i urządzeń oraz wykonanie zagospodarowania terenu zostało złożone w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu treningowego przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku (nieruchomość ozn. w EGiB pod numerem: 82/9, obr. 4), który będzie składał się z zespołu boisk treningowych z zapleczem socjalnym, węzłem sanitarnym ogólnodostępnym, magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu w tym zespołem parkingów oraz innych obiektów, urządzeń towarzyszących i innej niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach przygotowania nieruchomości należy wykonać rozbiórki oraz wycinki drzewostanu wykazane w dokumentacji projektowej. Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana do wykonania w okresie III.2018 r. – IX.2019 r.

II. Przedmiot prac budowlanych mających być objętych ofertą oraz termin i sposób wykonania

1. Planowany zakres prac budowlanych, który będzie obejmować umowa na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce i przygotowaniu terenu pod budowę, budowie budynków, budowli i urządzeń oraz wykonania zagospodarowania terenu, który powinna obejmować oferta:

1) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę obejmuje:
a) rozbiórkę konstrukcji i wszystkich elementów oraz nawierzchni związanych z istniejącymi budynkami,
b) rozbiórka nawierzchni tj.: schodów terenowych, wiat zawodników oraz ścinanie/karczowanie drzew,
b) rozbiórka elementów dróg,
c) wywóz gruzu,
d) roboty ziemne przygotowujące teren pod budowę.

2) Budowa budynków, budowli i urządzeń obejmuje wykonanie:
a) budynku obsługi boisk,
b) budynku magazynowego,
c) budynku magazynowego,
d) WC kibiców.

3) Wykonanie zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
a) parkingu oraz drogi dojazdowej,
b) ciągów pieszych z kostki,
c) zieleni,
d) ogrodzenia terenu,
e) przyłączy mediów: elektryka.

2. Wykonanie prac budowlanych powinno nastąpić w oparciu o wykonaną dokumentację techniczną w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania terenu i budynków, przyłączy i instalacji doziemnych oraz pozostałą dokumentację techniczną dostarczoną przez Spółkę.

3. Wykonanie prac budowlanych powinno nastąpić w oparciu o dostarczoną na prośbę Oferenta przez Spółkę dokumentację techniczną, tj.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz inne niezbędne dokumenty techniczne.

4. Składając ofertę powinna/powinien/powinni Pani/Pan/Państwo zapewnić o możliwości wykonania wszystkich prac budowlanych w terminie do IX.2019 r.

5. Wymagana gwarancja na wszystkie roboty budowlane objęte ofertą: 5 lat. Dodatkowo punktowany będzie zapis o przedłużeniu gwarancji.

III. Wymagania dotyczące warunków oferty:

1. Oferta powinna zawierać określenie terminu, w którym jest ona wiążąca dla składającego ofertę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 dni.

2. Oferta może przewidywać wykonanie prac budowlanych przez podwykonawców.

3. Składane oferty powinny zostać złożone w formie Formularza ofertowego (stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia i dostępnego na www.jagiellonia.pl), do którego zostaną dołączone następujące dokumenty:


1) Kosztorys ofertowy sporządzony z uwzględnieniem udostępnionego przez Spółkę projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, oraz innych dokumentów technicznych, które mogą wpłynąć na wysokość ceny, a także z uwzględnieniem innych okoliczności mających wpływ na cenę, a nie wynikających z powyższej dokumentacji technicznej. Składający ofertę powinien przewidzieć w miarę możliwości wszelkie okoliczności mające wpływ na wysokość ceny. Cena powinna zostać podana w wysokości netto oraz brutto.
2) Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.
3) Wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone.

IV. Termin i forma złożenia ofert

1. Oferty powinny składane najpóźniej do dnia 26.02.2018 r.

2. Oferty mogą być składane w formie papierowej.

V. Kryteria ocen ofert
Przy ocenie złożonej oferty Spółka będzie kierować się następującymi kryteriami (przy zachowaniu poniższej kolejności):

1) Ceną za wykonanie całości robót budowalnych objętych ofertą.

2) Doświadczeniem Składającego ofertę, przy czym poprzez doświadczenie Spółka rozumie wykonanie w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, przez Państwo/Pana/Panią, co najmniej jednego zamówienia (roboty budowlane) obejmującego swym zakresem wykonanie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2.

Doświadczenie należy wykazać poprzez dołączenie do oferty wykazu zrealizowanych zamówień opisujących w sposób szczegółowy zakres wykonanych robót niezbędny do spełnienia warunku oraz dokumentów potwierdzających wykonanie robót w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru). Spółka zastrzega prawo weryfikacji przedstawionych informacji poprzez potwierdzenie danych u podmiotów zlecających lub innych źródeł.

VI. Informacja dodatkowe

1. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi ani oferty w rozumieniu art. 66 k.c., ani nie inicjuje rozpoczęcia przetargu w rozumieniu art. 701 k.c., a stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert. W związku z powyższym, jeżeli Pani/Pan/Państwo złożą ofertę, Spółka nie będzie zobowiązana do zawarcia z Panią/Panem/Państwem umowy, a także na skutek złożenia oferty nie dojdzie do zawarcia umowy, w szczególności na warunkach określonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz ofercie.

2. Spółka zastrzega, iż brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Panią/Pana/Państwo nie może być poczytany za milczące przyjęcie oferty. O ewentualnym przyjęciu oferty Spółka poinformuje Panią/Pana/Państwo na piśmie.

3. Wszelkie pytania należy kierować do Jagiellonii Białystok S.S.A. w formie pisemnej lub mailowej – klub@jagiellonia.pl.

Poniższe ogłoszenie jest dostępne w wersji papierowej w siedzibie spółki.

Aby pobrać formularz ofertowy kliknij tutaj.